Η Διακήρυξη της Κεσσάνης

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ...

15/3/18

ARABIC-ENGLISH-FRANCAIS 17/3 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ 17/3 ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Coordination of trade unions, student unions and other groups
for Solidarity to refugees and immigrants
International Day Against Racism, Fascism, War and Poverty


Dear friends refugees,
On March 17, we are on protesting against racism, fascism, war, and poverty. We invite you to join our voice, greeks, refugees and immigrants, and join the demonstration because:
·       Two years after the start of EU-Turkey implementation signed and implemented by the Greek government, forbidding leaving Greece for those who want it. At the same time, in 2016-2017, 5,000 refugees who tried to escape war and poverty drowned in the Mediterranean. EU funds refoulement of refugees to libyan prisons and slave trade.
·       Entrapped refugees on the islands and in the mainland are at risk this winter also. We call for the closure of the camps in the islands, the free movement and the possibility of living in the cities, in human conditions and with full rights to education, healthcare, work.


·       We are not complacent about the rise of the far right and the fascist threat to Europe and the US. The anti-refugee policy of the EU and US states violates the rights of refugees and immigrants and raises racism, Islamophobia, racist attacks that are rising dangerously. In our country fascist assault battalions attacked Aspropyrgos, Renti, Piraeus and Menidi against immigrants. We repel fascist action and demand the condemnation of murderous neo-Nazis.
·       We resist religious fanaticism and the actions of the fundamentalists. We want the peaceful coexistence of peoples in the Balkans, Europe, the Middle East, Africa and the world against hatred towards different and nationalism, with respect for the rights of minorities, different races, religions, languages.
·       We fight against the war, against NATO's presence in the Aegean Sea and Greece's participation in imperialist plans. We denounce the intervention of the Turkish forces and her mercenaries in Syria and we call for the immediate withdrawal of the troops. All this will cause new wars, more uprooted people and victims of imperialist interventions in the Middle East and Africa, with the responsibility of the Greek government as well.
·       We say no to the current policies of the economically strong that bring impoverishment and misery, war and increase more and more exploitation of workers around the globe.
We fight together in solidarity, workers, unemployed, refugees and immigrants claiming equal rights and freedoms for immigrants and refugees and a better life for all.
- EU-Turkey-Libyan racist agreements abolishment.
- Equal rights and asylum for refugees. Open borders.
- Close the concentration camps. Decent housing in the cities, feeding, healthcare, education, work for all. All children refugees are welcome to join equally at the morning schools with reception classes and transportation from the camps.
- To stop wars, interventions, close NATO bases, Frontex leave Aegean sea,
Saturday, March 17 2018, at Omonoia, 3 pm

Anti-racist, anti-fascist, migrant, refugee organizations
Refugee housing spaces / Coordination / Collectives / Clubs
COORDINATION pour la SOLIDARITE aux REFUGIES et aux MIGRANTS
de syndicats, d’associations d’étudiants et de collectivités locales
http://syprome.blogspot.gr/ 


Journée Internationale contre le racisme, le fascisme, la guerre et la pauvreté
Samedi, 17 mars, 15:00, Place Omonia

Ami(e)s réfugié(e)s et migrant(e)s

Le 17 Mars, nous manifestons dans les rues d’ Athènes contre  le racisme, le fascisme, la guerre et la pauvreté. Nous vous invitons à manifester tous ensemble habitants locaux, réfugiés et immigrants car :

·        Deux ans après la mise en oeuvre de l’ accord entre l’ Union Européene et la Turquie, qui a aussi été signé et appliqué par le gouvernement grec, vous êtes interdis de quitter la Grèce, ceux parmi vous qui le souhaitez. Durant les années 2016-2017, 5000 personnes tentant de s’ echapper de la guerre et la pauvreté sont péri dans la mer Mediterannée. L’ Union Européene finance le refoulement des réfugiés aux marchés d’esclaves et aux prisons de Libye.
·        Les réfugiés, bloqués dans les îles et le continent grecs, sont en danger, encore cet hiver. Nous demandons la fermeture des camps de concentration dans les îles, le libre mouvement de tous les réfugiés et leur installation dans les villes, dans de logements décents et sous des conditions humaines, avec tous les droits à l’ education, à la santé et aux soins medicaux, au travail.
·        Nous ne sommes pas complaisants à la montée de l'extrême droite et la menace fasciste en Europe et aux États-Unis. La politique anti-réfugiés des États européens et américains viole les droits des réfugiés et des immigrés et soulève le racisme, l'islamophobie, et les attaques racistes qui se multiplient dangereusement. Nous nous opposons à l'action fasciste et exigeons la condamnation des meurtriers néo-nazis.
·        Nous résistons au fanatisme religieux et aux actions des fondamentalistes. Nous voulons la coexistence pacifique des peuples dans les Balkans, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et le monde entier. Nous sommes contre la haine de ce qui est different et pour le respect des droits de toutes les minorités, les races, les religions et les langues. Nous sommes contre le nationalisme.
·        Nous luttons contre la guerre, contre la présence de l'OTAN en mer Egée, contre la participation de la Grèce aux plans impérialistes. Nous dénonçons l'intervention des forces turques et de ses mercenaires en Syrie et exigeons le retrait immédiat des troupes. Tout cela provoquera de nouvelles guerres, de nouveaux peuples déracinés, de nouvelles victimes des interventions impérialistes au Moyen-Orient et en Afrique, avec la responsabilité du gouvernement grec également.
·        Nous disons non aux politiques des puissants économiques qui provoquent la pauvreté et la misère des peuples, génèrent la guerre et augmentent de plus en plus l'exploitation des travailleurs à travers le monde.

Unis nous luttons en solidarité avec les travailleurs, les chômeurs, les réfugiés et les migrants, revendiquant l'égalité des droits et des libertés pour les immigrés et les réfugiés, ainsi qu' une vie meilleure pour tous.

Abolition des accords racistes entre UE-Turquie-Libye
Égalité des droits et asile pour tous les réfugiés. Frontières ouvertes
Fermeture des camps de concentration. Logements décents des réfugiés dans les villes, alimentation, soins, éducation, travail pour tous. Intégration de tous les enfants réfugiés aux écoles du matin, dans des classes d’acceuil, et leur transport gratuit des camps à l' école.
Arrêt immédiat des guerres et des interventions militaires, fermeture des bases de l'OTAN, départ de la  Frontex.
Samedi, 17 Mars 2018, 15:00, Place Omonia

Coordinations / Collectivités / Logements pour les réfugiés / Organisations antiracistes, antifascistes, Organisations de migrants et réfugiés / Syndicats de base


 Συντονισμός για το Προσφυγικό-Μεταναστευτικό σωματείων, φοιτητικών συλλόγων, συλλογικοτήτων

Διεθνής μέρα κατά του ρατσισμού, του φασισμού, του πολέμου και της φτώχειας
Σάββατο 17/3, 3 μ.μ., Ομόνοια

Φίλες και φίλοι πρόσφυγες
Στις 17 Μάρτη, βγαίνουμε στους δρόμους κατά του ρατσισμού, του φασισμού, του πολέμου, και της φτώχειας. Σας καλούμε να ενώσουμε τη φωνή μας, Έλληνες, πρόσφυγες και μετανάστες και να συμμετέχετε στη διαδήλωση γιατί
·        Δύο χρόνια μετά από την έναρξη της εφαρμογής της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας που συνυπέγραψε και εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση σας απαγορεύουν να φύγετε από την Ελλάδα όσοι το επιθυμείτε. Την ίδια στιγμή, το 2016-2017, 5.000 πρόσφυγες που προσπάθησαν να δραπετεύσουν από τον πόλεμο και τη φτώχεια πνίγηκαν στην Μεσόγειο. Η ΕΕ χρηματοδοτεί την επαναπροώθηση προσφύγων στα σκλαβοπάζαρα και τις φυλακές της Λιβύης.
·        Οι εγκλωβισμένοι πρόσφυγες στα νησιά και στην ενδοχώρα βρίσκονται και αυτό το χειμώνα σε κίνδυνο. Απαιτούμε να κλείσουν τα στρατόπεδα στα νησιά, να μετακινείστε ελεύθερα και να σας δίνεται η δυνατότητα να ζείτε μέσα στις πόλεις, σε ανθρώπινες συνθήκες και με πλήρη δικαιώματα στη μόρφωση, την περίθαλψη, τη δουλειά.
·        Δεν εφησυχάζουμε με την άνοδο της ακροδεξιάς και της φασιστικής απειλής σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Η αντιπροσφυγική πολιτική των κρατών της ΕΕ και των ΗΠΑ καταπατά τα δικαιώματα προσφύγων και μεταναστών και δίνει έδαφος στο ρατσισμό, την ισλαμοφοβία, τις ρατσιστικές επιθέσεις που αυξάνονται επικίνδυνα. Στη χώρα μας φασιστικά τάγματα εφόδου επιτίθενται σε Ασπρόπυργο, Ρέντη, Πειραιά, το Μενίδι εναντίον μεταναστών. Αποκρούουμε τη φασιστική δράση και απαιτούμε την καταδίκη των δολοφόνων νεοναζί.
·        Αντιστεκόμαστε στο θρησκευτικό φανατισμό και τις δράσεις των φονταμενταλιστών. Θέλουμε την ειρηνική συμβίωση των λαών σε Βαλκάνια, Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική και όλο τον κόσμο ενάντια στο μίσος απέναντι στους διαφορετικούς και τον εθνικισμό, με σεβασμό στα δικαιώματα των μειονοτήτων, στις διαφορετικές φυλές, θρησκείες, γλώσσες.
·        Αγωνιζόμαστε ενάντια στον πόλεμο, ενάντια στην παρουσία του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο και τη συμμετοχή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Καταγγέλλουμε την επέμβαση των δυνάμεων της Τουρκίας και των μισθοφόρων της στη Συρία και ζητάμε την άμεση αποχώρηση των στρατευμάτων. Όλα αυτά θα προκαλέσουν νέους πολέμους, νέους ξεριζωμένους ανθρώπους, νέα θύματα των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων στη Μέση Ανατολή και την Αφρική, με ευθύνη και της ελληνικής κυβέρνησης.
·        Λέμε όχι στις ασκούμενες πολιτικές των οικονομικά ισχυρών που φέρνουν φτωχοποίηση και εξαθλίωση, γεννάνε τον πόλεμο και αυξάνουν όλο και περισσότερο την εκμετάλλευση των εργαζόμενων σε όλο τον πλανήτη.
Παλεύουμε ενωμένοι με αλληλεγγύη εργαζόμενοι, άνεργοι, πρόσφυγες και μετανάστες διεκδικώντας ίσα δικαιώματα και ελευθερίες για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες και καλύτερη ζωή για όλους.
 
-Να καταργηθούν οι ρατσιστικές συμφωνίες ΕΕ-Τουρκίας-Λιβύης
-Ίσα δικαιώματα και άσυλο για τους πρόσφυγες. Ανοικτά σύνορα.
-Να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αξιοπρεπής στέγαση μέσα στις πόλεις, σίτιση, περίθαλψη, μόρφωση, δουλειά για όλους. Όλα τα προσφυγόπουλα καλοδεχούμενα να ενταχθούν ισότιμα στα πρωινά σχολεία, με τάξεις υποδοχής και μετακίνηση από τα κάμπ.
-Να σταματήσουν οι πόλεμοι, οι επεμβάσεις, να κλείσουν οι βάσεις του ΝΑΤΟ, να φύγει η Frontex.
Σάββατο, 17 Μάρτη 2018, στην πλ. Ομόνοιας, 3 μ.μ.

Αντιρατσιστικές, αντιφασιστικές, μεταναστευτικές, προσφυγικές οργανώσεις
Χώροι στέγασης προσφύγων/Συντονισμοί/Συλλογικότητες/Σωματεία