Η Διακήρυξη της Κεσσάνης

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ...

29/6/18

Aνακοίνωση αντίδραση στο κλείσιμο του ΠΙΚΠΑ - REACTION TO ANNOUNCEMENT TO CLOSE PIKPA CAMP

 [english translation below]

Η Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου ανακοίνωσε το κλείσιμο του Πικπα  βάσει έκθεσης της υγειονομικής επιθεώρησης, η οποία διαπίστωσε αδυναμίες στην κοινόχρηστη κουζίνα που λειτουργούν οι πρόσφυγες, ένα σπασμένο δίχτυ στην περιοχή διανομής τροφίμων και μια διαρροή σε δεξαμενή νερού για πλύσιμο μηχανές. Για τους λόγους αυτούς, θεωρεί ότι ο Πικπα είναι επικίνδυνος για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι η δασική όπως και οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας επισκέφθηκαν τη στιγμή που το  Πικπα ανταποκρίθηκε στην επείγουσα ανάγκη να φιλοξενηθούν 350 Κούρδοι πρόσφυγες που είχαν εγκαταλείψει το ΚΥΤ  Mόριας  αφού ξέσπασαν συγκρούσεις . Ήταν η αστυνομία που επέμενε το Πικπα να φιλοξενήσει περίπου 70 ανθρώπους που είχαν καταφύγει σε πάρκο στη Μυτιλήνη το βράδυ της Παρασκευής 25 Μαΐου και εξασφάλισε ότι την επόμενη μέρα οι οικογένειες θα μεταφερθούν στο Καρα Τεπε. Αντ 'αυτού, την επόμενη μέρα, μέχρι 1000 Κούρδοι έφυγαν από το ΚΥΤ Μοριας λόγω των συγκρούσεων και η υπόσχεση να μεταφέρουν τους ανθρώπους στο Καρα Τεπε δεν πραγματοποιείται  ποτέ . Μόλις ξεκίνησε η προσωρινή κατάσταση έκτακτης ανάγκη με τους Κούρδους πρόσφυγες στο  Πικπα, αυτή η εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση χρησιμοποιήθηκε εναντίον  του Πίκπα. Εκτός από την αποστολή αρκετών υπηρεσιών επιθεώρησης  κατά την περίοδο αυτή, ξεκίνησε δικαστική υπόθεση από διάφορους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων από τη γειτονιά και μερικά άτομα, τα οποία θα ακουστούν στις 6 Ιουλίου.

Για όλους αυτούς τους λόγους, θεωρούμε ότι η απόφαση αυτή για να κλείσει ο Πικπα είναι  μια πολιτική κίνηση από ορισμένους παράγοντες  του νησιού που αντιτίθενται στο μοντέλο αλληλεγγύης που αντιπροσωπεύει το Πικπα. Για πολλά χρόνια, πολλές ομάδες και εθελοντές προσφέρουν υποστήριξη στο χώρο του  Πικπα, ο οποίος λειτουργεί ως μικρός καταυλισμός  για τους πιο ευάλωτους πρόσφυγες στο νησί. Μέχρι τώρα, το Πικπα φιλοξένησε πάνω από 30.000 πρόσφυγες, χωρίς οικονομική υποστήριξη από το κράτος, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την UNHCR. Η μακρόχρονη και διεθνώς αναγνωρισμένη συμβολή του Πίκπα στην κατάσταση των προσφύγων στη Λέσβο έχει μετατρέψει τη χώρα σε σύμβολο αλληλεγγύης. Επιπλέον, ως τοπική πρωτοβουλία λαϊκής βάσης, το Πικπα εργάζεται εδώ και πολλά χρόνια μαζί με την τοπική κοινότητα για να προσπαθήσει να βρει μαζί  λύσεις.

Η Αλληλεγγύη της Λέσβου προσφέρει υποστήριξη στο Πικπα  μαζί με πολλά άτομα και διάφορες ομάδες και οργανώσεις. Η Αλληλεγγύη Λέσβου  δεν έχει νομική γραπτή ή προφορική ιδιοκτησία το Πίκπα. Ο οργανισμός της  Αλληλεγγύης  Λέσβου  αναπτύσσει επίσης δραστηριότητες στο Κέντρο Υποστήριξης Προσφύγων και Ντόπιων Μωσαϊκ  , όπου και εδρεύει, όπως και σε άλλα μέρη του νησιού.

Οι συνθήκες στο ΚΥΤ Μόριας είναι που απαιτούν πραγματικά την παρέμβαση της Περιφέρειας  για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος. Θεωρούμε ότι η απόφαση είναι βαθιά αβάσιμη και άδικη και πλήττει σημαντικά όλες τις δράσεις αλληλεγγύης στο νησί. Καλούμε την Περιφέρειας  να επανεξετάσει την απόφαση. Σε κάθε περίπτωση, παραμένουμε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε το σύμβολο αλληλεγγύης που είναι το Πικπα και θα συνεχίσουμε  τις δράσεις μας για την υποστήριξη των προσφύγων και των ντόπιων.ENG:
The North Aegean regional governor announced the closure of Pikpa camp on the basis of a report by the health inspection which found shortcomings in the common kitchen handled by the residents, a broken net in the food distribution area and a leakage to a water tank for washing machines. For these reasons, it considers Pikpa dangerous to public health and the environment.

It is important to remind that the forest and public health services visited at a time when Pikpa camp responded to the urgent need to host 350 Kurdish refugees who had left Moria camp after fights broke out.  It was the police who insisted to host around 70 people who had fled to a park in Mytilini in Pikpa camp on Friday night 25 May. They guaranteed that the next day the families would be transferred to Kara Tepe. Instead the next day, up to 1000 Kurdish people left Moria camp and Pikpa camp did not hear back on the promise to transfer the people to Kara Tepe. As soon as the temporary emergency with the Kurdish refugees in Pikpa camp started, this extraordinary situation has been used against Pikpa camp. Apart from sending several inspection services to the camp in this period, a court case was launched by several hotel owners from the neighbourhood and a few individuals, which will be heard on 6 July.

For all these reasons, we consider this decision to close Pikpa camp a political move by certain actors who are opposing the model of solidarity that Pikpa camp represents. For years, many groups and volunteers are offering support in Pikpa camp which functions as a small, community-based camp for the most vulnerable refugees in the island. By now, Pikpa camp has hosted over 30,000 refugees, without any financial support from the state, the European Union or UNHCR. The long-standing and internationally acknowledged contribution of Pikpa camp to the refugee situation in Lesvos has turned the place into a symbol of solidarity. Moreover, as a local grassroots initiative, Pikpa camp has been working for many years together with the local community, to try and find solutions together.

Lesvos Solidarity offers support to Pikpa camp alongside many individuals and diverse groups and organisations. Lesvos Solidarity has no legal written or oral ownership of Pikpa camp. As an organisation Lesvos Solidarity also develops activities in Mosaik Support Centre, where it is based, and in other places in the island.

It is the conditions in Moria camp that really require an intervention by the regional governor for public health and environmental reasons. We consider this decision profoundly unfounded and unfair and a major blow to all solidarity actions in the island. We call on the regional governor to reconsider the decision. In any case, we remain determined as ever to continue our support for the symbol of solidarity that is Pikpa camp and to continue our actions in support of refugees and locals.