Η Διακήρυξη της Κεσσάνης

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ...

13/1/16

Κείμενο οργανώσεων που καταγγέλλει την μεταχείριση προσφύγων και εθελοντικών οργανώσεων στην ΕιδομένηΚείμενο οργανώσεων για την κατάσταση στην Ειδομένη.
Το τε­λευ­ταίο διά­στη­μα με την εφαρ­μο­γή της νέας δια­δι­κα­σί­ας διέ­λευ­σης των συ­νό­ρων στην Ει­δο­μέ­νη, μετά τα επει­σό­δια που συ­νέ­βη­σαν στις αρχές Δε­κεμ­βρί­ου, όλοι/ες εμείς που ενώ­σα­με στις δυ­νά­μεις μας και στε­κό­μα­στε αλ­λη­λέγ­γυοι/ες στους/στις πρό­σφυ­γες, γι­νό­μα­στε κα­θη­με­ρι­νά μάρ­τυ­ρες ενός πα­ρα­λο­γι­σμού.
Πιο συ­γκε­κρι­μέ­να στην Ει­δο­μέ­νη η πρα­κτι­κή εδώ και ένα μήνα είναι να στα­μα­τούν όλα τα λε­ω­φο­ρεία σε πρα­τή­ριο βεν­ζί­νης 20 χι­λιό­με­τρα πε­ρί­που από τα σύ­νο­ρα, όπου και πα­ρα­μέ­νουν από λίγες ώρες έως και μία ημέρα στις συ­γκε­κρι­μέ­νες ιδιω­τι­κές εγκα­τα­στά­σεις, πε­ρι­μέ­νο­ντας από τις αστυ­νο­μι­κές αρχές την έγκρι­ση για να συ­νε­χί­σουν το τα­ξί­δι τους μέχρι τα σύ­νο­ρα. Οι πρό­σφυ­γες είναι υπο­χρε­ω­μέ­νοι/ες να πε­ρι­μέ­νουν στο κρύο εκτός αν οι οδη­γοί προ­θυ­μο­ποι­η­θούν να έχουν τις μη­χα­νές των λε­ω­φο­ρεί­ων σε λει­τουρ­γία, ενώ στους χώ­ρους του καφέ και του εστια­το­ρί­ου δεν μπο­ρεί να κά­τσει κά­ποιος/α αν δεν κα­τα­να­λώ­σει κά­ποια από τα προ­ϊ­ό­ντα που προ­σφέ­ρο­νται. Επι­πλέ­ον, με το πρό­σχη­μα του ιδιω­τι­κού χώρου, κάθε από­πει­ρα εθε­λο­ντών/ντριών να προ­σφέ­ρουν βο­ή­θεια στους/στις πρό­σφυ­γες απο­τρέ­πε­ται και η πρό­σβα­ση στις ορ­γα­νώ­σεις «απα­γο­ρεύ­ε­ται». Και όλα αυτά που την ίδια στιγ­μή στα σύ­νο­ρα μετά από πο­λύ­μη­νη συ­νερ­γα­σία με­τα­ξύ τους και παρά την κρα­τι­κή ολι­γω­ρία και αδια­φο­ρία, εθε­λο­ντι­κές και οι αν­θρω­πι­στι­κές ορ­γα­νώ­σεις έχουν κα­τα­φέ­ρει να βρουν τρόπο συ­νεν­νό­η­σης και αυ­το­ορ­γά­νω­σης. Στο ανα­ξιο­ποί­η­το στη­μέ­νο camp υπάρ­χει η δυ­να­τό­τη­τα να πα­ρέ­χο­νται στους πρό­σφυ­γες θερ­μαι­νό­με­νοι χώροι ανα­μο­νής, ια­τρο­φαρ­μα­κευ­τι­κή πε­ρί­θαλ­ψη, πό­σι­μο νερό και υπο­δο­μές ατο­μι­κής υγιει­νής, χώροι για την πα­ρα­μο­νή και απα­σχό­λη­ση παι­διών, δω­ρε­άν σύν­δε­ση ίντερ­νετ μέσω WiFi και φόρ­τι­ση κι­νη­τών τη­λε­φώ­νων, ζεστό και φρε­σκο­μα­γει­ρε­μέ­νο γεύμα με την τή­ρη­ση όλων των υγειο­νο­μι­κών κα­νό­νων, χώροι για την δια­νο­μή ρού­χων, πα­που­τσιών και άλλων ειδών για την αντι­με­τώ­πι­ση του χει­με­ρι­νού ψύ­χους (σκού­φους, γά­ντια κα­σκόλ κλπ) και υπο­στή­ρι­ξη από διερ­μη­νείς που μπο­ρούν να πα­ρέ­χουν πλη­ρο­φο­ρί­ες και ενη­μέ­ρω­ση στους πρό­σφυ­γες για τα δι­καιώ­μα­τα και τις υπο­χρε­ώ­σεις τους από τις χώρες που θα δια­βούν και για τις χώρες που θα ζη­τή­σουν άσυλο.
Πα­ρό­λα αυτά η Αστυ­νο­μι­κή Διοί­κη­ση
στον με­θο­ρια­κό σταθ­μό της Ει­δο­μέ­νης –προ­φα­νώς με εντο­λές άνω­θεν– έχει απο­κλεί­σει την πε­ριο­χή του κα­ταυ­λι­σμού που δη­μιουρ­γή­θη­κε από τις αν­θρω­πι­στι­κές ορ­γα­νώ­σεις και όταν επι­τέ­λους με­τα­φερ­θούν οι πρό­σφυ­γες με λε­ω­φο­ρεία στο ση­μείο των συ­νό­ρων, αντί να κα­τευ­θυν­θούν στο χώρο του camp, οδη­γού­νται απευ­θεί­ας προς τη γεί­το­να χώρα! Οι εθε­λο­ντές/ντριες προ­σπα­θούν μέσα σε αυτά τα λίγα λεπτά να εφο­διά­σουν τους τα­λαι­πω­ρη­μέ­νους αυ­τούς αν­θρώ­πους με ότι μπο­ρεί να χρεια­στούν στο τα­ξί­δι τους ενώ ταυ­τό­χρο­να δια­νέ­με­ται ζεστό φα­γη­τό το οποίο είτε κα­τα­να­λώ­νουν άμεσα «στα όρθια» είτε το κρα­τούν σε τσά­ντα για να το κα­τα­να­λώ­σουν κρύο μετά τη διά­βα­ση των συ­νό­ρων. Ταυ­τό­χρο­να γι­νό­μα­στε μάρ­τυ­ρες πε­ρι­πτώ­σε­ων που οι πρό­σφυ­γες πε­ρι­μέ­νο­ντας τη σειρά τους είναι υπο­χρε­ω­μέ­νοι/ες να πε­ρι­μέ­νουν κα­θι­σμέ­νοι/ες στο έδα­φος σε χα­μη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες την ίδια στιγ­μή που λίγα μέτρα πιο πέρα υπάρ­χουν ανα­ξιο­ποί­η­τες δομές που με τόσο κόπο έχουν στη­θεί γι αυτό το σκοπό και χωρίς να συ­ντρέ­χει κά­ποιος εμ­φα­νής λόγος να μην χρη­σι­μο­ποιού­νται.
Η εχθρι­κή και ανάλ­γη­τη πο­λι­τι­κή που εφαρ­μό­ζε­ται στο προ­σφυ­γι­κό, με τους φρά­χτες και την ακύ­ρω­ση ασφα­λών χερ­σαί­ων διό­δων με συ­νέ­πεια τα ναυά­για και τις εκα­το­ντά­δες νε­κρών προ­σφύ­γων, με το δια­χω­ρι­σμό σε με­τα­νά­στες/τριες και πρό­σφυ­γες και την εκ νέου λει­τουρ­γία των κέ­ντρων κρά­τη­σης, με την προ­σή­λω­ση στον έλεγ­χο των συ­νό­ρων και στην απο­τρο­πή των προ­σφυ­γι­κών ροών (FRONTEX), βρί­σκει την από­λυ­τη έκ­φρα­σή της σε το­πι­κό επί­πε­δο στην πα­ρά­λο­γη πρα­κτι­κή που ακο­λου­θεί­ται τον τε­λευ­ταίο μήνα στην Ει­δο­μέ­νη.
Ζη­τά­με από την πο­λι­τεία:
Να ανα­θε­ω­ρή­σει άμεσα τη συ­γκε­κρι­μέ­νη δια­δι­κα­σία διέ­λευ­σης των συ­νό­ρων στην Ει­δο­μέ­νη που εμπο­δί­ζει την πρό­σβα­ση των προ­σφύ­γων σε υλική βο­ή­θεια, υπη­ρε­σί­ες και δομές που δη­μιουρ­γή­θη­καν με πολύ κόπο μέσω της έμπρα­κτης έκ­φρα­σης αλ­λη­λεγ­γύ­ης πο­λι­τών και ορ­γα­νώ­σε­ων κα­λύ­πτο­ντας για άλλη μία φορά την κρα­τι­κή ανε­πάρ­κεια και ολι­γω­ρία. 
Να τερ­μα­τί­σει τη σκαν­δα­λώ­δη αυτή πρα­κτι­κή η οποία, πέρα από το ότι συ­νι­στά πηγή επι­πλέ­ον τα­λαι­πω­ρί­ας για τους βα­σα­νι­σμέ­νους αυ­τούς αν­θρώ­πους, δίνει τη δυ­να­τό­τη­τα σε συ­γκε­κρι­μέ­νη επι­χεί­ρη­ση να κερ­δο­σκο­πεί εκ­με­ταλ­λευό­με­νη την αδια­νό­η­τη αυτή αν­θρω­πι­στι­κή κρίση καθώς της έχουν χο­ρη­γη­θεί μο­νο­πω­λια­κού τύπου επι­χει­ρη­μα­τι­κά προ­νό­μια κα­θι­στώ­ντας την το μο­να­δι­κό «φορέα» συν­δρο­μής –με το αζη­μί­ω­το βέ­βαια- των προ­σφύ­γων στην πε­ριο­χή.
Εθε­λο­ντές Κιλ­κίς Πρό­σφυ­γες Ει­δο­μέ­νη
Εθε­λο­ντι­κή ομάδα ΘΕ­ΛΗ­ΣΗ
Ένωση Συλ­λό­γων Γο­νέ­ων Πεύ­κων
Eτε­ρο­το­πία, χώρος πο­λι­τι­σμού και πο­λι­τι­κής
Eυαγ­γε­λι­κή Εκ­κλη­σί­ας Βό­ρειας Ελ­λά­δας – Ομάδα Μυ­λο­τό­που
Κα­λα­θά­κι, Πρω­το­βου­λία αλ­λη­λεγ­γύ­ης στην Θεσ­σα­λο­νί­κη
Κοι­νω­νι­κός χώρος «Οι­κό­πο­λις»
ΝΑΟΜΙ, δη­μιουρ­γι­κή κυ­ψέ­λη προ­σφύ­γων
Οι­κο­λο­γι­κή Κί­νη­ση Θεσ­σα­λο­νί­κης
Ομάδα αλ­λη­λεγ­γύ­ης Σερ­ρών για τους πρό­σφυ­γες
Oμάδα υπο­στή­ρι­ξης προ­σφύ­γων δήμου Χαλ­κη­δό­νας
Πα­νελ­λή­νιος Ευαγ­γε­λι­κός Σύν­δε­σμος
Πρω­το­βου­λία Γυ­ναι­κών σε δράση Έδεσ­σας
Πρω­το­βου­λία Γυ­ναι­κών Λά­ρι­σας
Refugee Solidarity Movement Thessaloniki-Eidomeni
Υλική Υπο­στή­ρι­ξη Προ­σφύ­γων - Γιαν­νι­τσά
Χρι­στια­νι­κή Κί­νη­ση Αγά­πης